Project

Meten van methaanemissies uit melkvee- en geitenstallen

Het Onderzoek Veehouderij & Klimaat onderzoekt de uitstoot van methaan in de veehouderij in de praktijk. Lees hier meer over het project 'Meten van methaanemissies uit melkvee- en geitenstallen'.

Wat onderzoeken we?

De methaanemissies in de Nederlandse veehouderij worden momenteel berekend aan de hand van modellen die gebaseerd zijn op eerder praktijkonderzoek. De rekenregels voor emissies door herkauwers zijn door het internationale klimaatpanel (IPCC) opgesteld. Voor de sector als geheel kloppen deze rekenregels. In de praktijk zijn er echter altijd verschillen in de emissies tussen veehouderijbedrijven en zijn er soms veranderende omstandigheden. Om de berekeningen ook voor individuele bedrijven beter kloppend te maken, is er behoefte aan meer representatieve metingen van de methaanemissies bij de stallen en mestopslagen in Nederland. In dit deelonderzoek gaan we op veehouderijbedrijven met melkvee en geiten de emissies van methaan uit stallen en mestopslagen meten.

Bekijk hier de visual met uitleg over het project.
Bekijk hier de visual met uitleg over het project.

Waarom is dit belangrijk?

Door dit onderzoek kunnen we:

  • variaties in de emissies van methaan vaststellen, binnen én tussen bedrijven;
  • vaststellen of er variaties zijn in hoeveel elke bron (dier en mestopslag) bijdraagt aan de emissies;
  • vaststellen of er samenhang is tussen de verschillen in gemeten emissies en bedrijfsfactoren, zoals het diermanagement.

Doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in welke oplossingen voor methaanreductie voor veehouders efficiënt, haalbaar en rendabel kunnen zijn. De landbouw heeft de opdracht gekregen om voor 2030 indicatief 3,5 megaton CO2-equivalenten te verminderen, waarvan 1 megaton uit methaan. Dit onderzoek draagt bij aan het halen van deze doelstelling.

Welke activiteiten voeren we uit?

Gedurende het hele jaar 2019 meten we de emissies van methaan. Dit gebeurt op 20 representatieve veehouderijbedrijven: 2 melkgeitenbedrijven en 18 melkveebedrijven. Van de 18 melkveebedrijven zijn er 2 biologisch, hebben er 2 MRIJ-vee en 4 zijn emissiearm. Een sensorsysteem meet continu de emissies. Met referentie-meetapparatuur controleren we maandelijks de metingen. Op enkele meetlocaties houden we demonstraties om de kennis uit het onderzoek te delen.

Wanneer verwachten we resultaten?

De eerste onderzoeksresultaten verwachten we in het voorjaar van 2020. De officiële rapportages zullen we naar verwachting midden 2020 opleveren.

Meer weten over dit project? Bekijk hier de factsheet.

Nieuws


Dit onderzoek is gefinancierd door het ministerie van LNV in het kader van het klimaatbeleid

<L CODE="C04">Ministerie van LNV</L>