Project

Additieven als mogelijkheid om methaanemissie in runderen te verlagen

Het Onderzoek Veehouderij & Klimaat onderzoekt de uitstoot van methaan in de veehouderij in de praktijk. Lees hier meer over het project 'Additieven als mogelijkheid om methaanemissie in runderen te verlagen'.

Wat onderzoeken we?

In de vakliteratuur worden verschillende voeradditieven (toevoegingen aan het voer) genoemd die claimen dat er door het additief minder methaan ontstaat in de pens van de koe. Dit zou leiden tot minder enterische methaanemissie: de methaan die vrijkomt uit de koe zelf. Een voorbeeld van een dergelijk voeradditief is nitraat.

Voeradditieven staan momenteel in de belangstelling omdat het een makkelijke manier lijkt om methaanemissies te verminderen, zonder negatieve bijwerkingen. Voeradditieven bieden geen structurele oplossing, maar kunnen een oplossing zijn voor de korte termijn. Op dit moment is er nog geen goed overzicht van de verschillende soorten voeradditieven die methaanvorming tegengaan, de voor- en nadelen ervan, en resultaten uit de praktijk. Dit literatuuronderzoek gaat een overzicht maken én wil achterhalen welke voeradditieven wel werken om methaanemissies te verminderen.

Waarom is dit belangrijk?

Door dit onderzoek kunnen we:

  • een overzicht geven van de bekende voeradditieven die enterische methaanemissie zouden verminderen, en waar mogelijk ook van resultaten van toepassing in de praktijk;
  • achterhalen welke voeradditieven wél werken om methaanemissies te verminderen;
  • nieuwe voeradditieven benoemen waar (praktijk)data nog van ontbreken;
  • inzicht krijgen in hoe de voeradditieven zijn toe te passen op het veehouderijbedrijf;
  • inventariseren welke positieve en negatieve gevolgen er zijn voor de productiviteit van de runderen, de kwaliteit van het product en het milieu;
  • inventariseren welke kennis ontbreekt, zodat duidelijk is waar nog onderzoek moet plaatsvinden.

Doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in welke oplossingen voor methaanreductie voor veehouders efficiënt, haalbaar en rendabel kunnen zijn. De landbouw heeft de opdracht gekregen om voor 2030 indicatief 3,5 megaton CO2-equivalenten te verminderen, waarvan 1 megaton uit methaan. Dit onderzoek inventariseert of additieven bij kunnen dagen aan het behalen van deze doelstelling. In de andere onderzoeken staan structurele oplossingen voor verminderen van emissies centraal.

Welke activiteiten voeren we uit?

In 2019 verzamelen we informatie uit wetenschappelijke studies over (bekende en onbekende) voeradditieven die methaanvorming zouden kunnen verminderen. Het effect van voeradditieven op de kwaliteit van het vlees of de melk wordt uiteraard hierin meegenomen. Deze studie kijkt alleen naar voeradditieven die de methaanproductie in de pens beïnvloeden, maar geen voedingswaarde hebben voor de koe zelf. Oliën en vetten (waarvan bekend is dat ze de methaanemissies verminderen) zijn geen voeradditieven en worden daarom in dit project niet meegenomen.

Wanneer verwachten we resultaten?

De eerste onderzoeksresultaten verwachten we in het voorjaar van 2020. De officiële rapportages zullen we naar verwachting midden 2020 opleveren.

Meer weten over dit project? Bekijk hier de factsheet.


Dit onderzoek is gefinancierd door het ministerie van LNV in het kader van het klimaatbeleid

<L CODE="C04">Ministerie van LNV</L>