Project

Effect van het frequent mixen van mest op emissies

Het Onderzoek Veehouderij & Klimaat onderzoekt de uitstoot van methaan in de veehouderij in de praktijk. Lees hier meer over het project 'Effect van het frequent mixen van mest op de emissie van broeikasgassen uit een melkveestal'.

Wat onderzoeken we?

De mestopslag draagt voor 25% bij aan de totale methaanemissies in de melkveehouderij. Melkveestallen in Nederland zijn traditioneel uitgerust met roostervloeren boven een diepe mestkelder. De mest blijft vaak lang in de kelder en na het uitrijden blijft er vaak een laag oude drijfmest over in de kelder. Deze laag vormt de basis voor methaanvorming, ook als er nieuwe mest in de kelder komt. In deze omstandigheden vindt er een rottingsproces plaats waarbij broeikasgassen en ammoniak vrijkomen.

Het frequent mixen van mest kan de vorming van deze gassen mogelijk beïnvloeden. Er zijn aanwijzingen dat het kort beluchten van de mest de emissies van o.a. methaan en ammoniak kan verminderen, op een effectievere manier dan met de mestmixer. Het is nog onbekend of andere mengtechnieken, zoals mixen door het rondpompen van mest (gebruikelijk in Nederland) vergelijkbare resultaten geeft. Dit project gaat deze technieken onderzoeken.

Waarom is dit belangrijk?

Door dit onderzoek kunnen we:

  • inzicht krijgen in het effect van het beluchten en rondpompen van mest op de emissies;
  • vaststellen hoeveel elke bron (dieren en mestopslag) bijdraagt aan de totale emissies van de melkveestal;
  • achterhalen welk effect het weghalen van de ‘overgebleven’ mest uit de mestkelder heeft op de methaanemissie.

Doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in welke oplossingen voor methaanreductie voor veehouders efficiënt, haalbaar en rendabel kunnen zijn. De landbouw heeft de opdracht gekregen om voor 2030 indicatief 3,5 megaton CO2-equivalenten te verminderen, waarvan 1 megaton uit methaan. Dit onderzoek draagt bij aan het halen van deze doelstelling.

Welke activiteiten voeren we uit?

Gedurende heel 2019 onderzoeken we op de Dairy Campus in Leeuwarden verschillende manieren om mest te mixen. We onderzoeken twee technieken: het beluchten en het rondpompen van mest. In drie rondes van ongeveer drie maanden meten we wat het effect is van deze twee mixmethoden op de emissies én het energieverbruik. De emissies van methaan, lachgas, koolstofdioxide en ammoniak worden hierbij continu geregistreerd.

Wanneer verwachten we resultaten?

De eerste onderzoeksresultaten verwachten we in het voorjaar van 2020. De officiële rapportages zullen we naar verwachting midden 2020 opleveren. De resultaten van dit onderzoek zijn relevant voor een grote groep veehouders, en toepasbaar in zowel nieuw te bouwen als bestaande stallen.

Meer weten over dit project? Bekijk hier de factsheet.

Nieuws


Dit onderzoek is gefinancierd door het ministerie van LNV in het kader van het klimaatbeleid

Ministerie van LNV