Project

Door dagontmesting en koeling methaanverliezen uit varkensstallen voorkomen

Het Onderzoek Veehouderij & Klimaat onderzoekt de uitstoot van methaan in de veehouderij in de praktijk. Lees hier meer over het project 'Door dagontmesting en koeling methaanverliezen uit varkensstallen voorkomen'.

Wat onderzoeken we?

Methaanemissies in de varkenshouderij komen voornamelijk uit de mestopslag en nauwelijks uit de varkens zelf. De Keten Duurzaam Varkens (KDV) wil de methaanemissie uit de varkenstallen bij de bron aanpakken door een combinatie van dagontmesting, het koelen van de mest en het verkleinen van het oppervlak van de mestopslag. Naar verwachting kan hierdoor tot 90% vermindering van methaanemissie worden gehaald. De combinatie van maatregelen zal ook zorgen voor een lagere ammoniak- en geuruitstoot.

Waarom is dit belangrijk?

Door dit onderzoek kunnen we:

  • achterhalen wat het effect is van dagontmesting, mestkoeling en het verkleinen van het oppervlak van de mestopslag op de emissie van methaan;
  • inzicht krijgen in de emissies van methaan, lachgas, ammoniak en geur, om zo de kwaliteit van de lucht in de varkensstal te verbeteren;
  • het ‘verlies’ van methaan verkleinen, zodat methaan zoveel mogelijk kan worden omgezet in biogas in een daarvoor bestemde mestvergister. 

Doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in welke oplossingen voor methaanreductie voor veehouders efficiënt, haalbaar en rendabel kunnen zijn. De landbouw heeft de opdracht gekregen om voor 2030 indicatief 3,5 megaton CO2-equivalenten te verminderen, waarvan 1 megaton uit methaan. Dit onderzoek draagt bij aan het halen van deze doelstelling.

Welke activiteiten voeren we uit?

Gedurende het hele jaar 2019 doen de onderzoekers metingen in stallen met vleesvarkens, gespeende biggen, drachtige zeugen en kraamzeugen. Dit gebeurt op 8 proefafdelingen. Op de veehouderijbedrijven wordt een systeem ingebouwd dat moet zorgen voor minder emissies. Het systeem testen we voor elk type varkensbedrijf op twee bedrijven (bijvoorbeeld vleesvarkens). Een zelfde groep varkens zonder het systeem dient als vergelijkingsmateriaal. Verder meten we het hele jaar door de emissies van methaan, lachgas, ammoniak en geur. Ook onderzoeken we de kosten en baten van de methoden.

Meer weten over dit project. Bekijk hier de factsheet.

Wanneer verwachten we resultaten?

De eerste onderzoeksresultaten verwachten we in het voorjaar van 2020. De officiële rapportages zullen we naar verwachting midden 2020 opleveren.


Dit onderzoek is gefinancierd door het ministerie van LNV in het kader van het klimaatbeleid

<L CODE="C04">Ministerie van LNV</L>