Nieuws

Proef met frequent mixen in praktijkstal

Gepubliceerd op
19 december 2019

De eerste meetperiode in de praktijkstal op Dairy Campus in het kader van het project ‘Effect van het frequent mixen van mest op emissies’ zit erop. Met deze metingen proberen we inzicht te krijgen in het effect van frequent mixen van mest op de emissies van methaan, lachgas, koolstofdioxide en ammoniak uit een melkveestal.

Het doel van de proef is het verkrijgen van betrouwbare reductiecijfers van de broeikasgassen en ammoniakemissies bij het toepassen van verschillende mestmengtechnieken in stallen voor melkvee. In bestaande ligboxenstallen komen veel mestkelders in de praktijk nooit helemaal leeg en blijft er altijd oude mest achter. Deze mest is een goede voedingsbodem voor rottingsprocessen die leiden tot broeikasgassen, zwavelwaterstof en ammoniak. Op Dairy Campus onderzoeken we in hoeverre het frequent mixen een positief effect heeft op deze processen en kan bijdragen aan het verminderen van methaan- en ammoniakemissie. Deze proef maakt onderdeel uit van het onderzoek Veehouderij & Klimaat en worden gefinancierd via het ministerie van LNV.

Proef in de praktijkstal

In verschillende meetronden van ongeveer drie maanden onderzoeken we verschillende mixmethoden. Hierbij hebben we onderscheid gemaakt in twee methoden, namelijk het mixen van mest met lucht en het mechanische mixen van mest. Bij de eerste methode wordt drijfmest elke dag kortstondig meerdere malen per dag gemixt met luchtbellen. Daarnaast is mest op de reguliere manier gemixt, namelijk door middel van een mechanische mixer die de mest ‘rondtrekt’ In de praktijkstal hebben we nu voor deze twee methoden meetgegevens verzameld. Tijdens deze eerste meetperiode zijn de emissies van methaan, lachgas, kooldioxide en ammoniak continue geregistreerd. En is het daarnaast het energieverbruik bijgehouden. In de ene unit is de mest in de kelder elke dag 4 x 2 uur gemixt en in de andere unit was dat 4 x 1 uur. De verwachte resultaten uit deze praktijkproef kunnen voor een grote groep veehouder relevant zijn. Deze techniek is namelijk toepasbaar in zowel bestaande als nieuw te bouwen stallen.


Dit onderzoek is gefinancierd door het ministerie van LNV in het kader van het klimaatbeleid

<L CODE="C04">Ministerie van LNV</L>